Články


(úryvky z knihy Julia Evoly)

Níže uvádíme výňatky z Evolovy knihy ‚Imperialismo Pagano‘ a její německé verze ‚Heidnischer Imperialismus‘. První kapitola má v obou vydáních stejný název: ‚My antievropané‘. Je rozdělena do různých pododdílů: v obou verzích se první pododdíl nazývá ‚Evropská dekadence‘, a části, které jsou v německé verzi vyškrtnuty, jsou zde označeny kurzívou, části k německé verzi přidané jsou označeny tučně a odlišnosti jsou označeny v závorkách (v textu, z něhož tento český překlad vychází, se žádné pasáže psané kurzívou ani tučně neobjevují – pozn. překl.). Druhý pododdíl se v originálu nazývá ‚Fašismus jako antievropa‘ a v německém vydání ‚Nový symbol‘; zde je odlišností mnoho a jsou tak významné, že uvádíme obě verze.

(Celý příspěvek…)

Reklamy

Potřeba nezávislé evropské jednoty
Evropa potřebuje znovu získat sebeurčení, jež bude prosto všech forem cizího vlivu. Evropský lid se bude muset společně postavit na svou obranu před cizí intervencí. Evropské národy mají odlišné, přesto úzce spřízněné kultury. Kulturní identita obohacuje a dává smysl životům jedinců i společenství.

(Celý příspěvek…)

Irmin

Judaismus je stejně jako křesťanství monoteistické náboženství, ale na rozdíl od křesťanství je také vírou jednoho lidu, vymezeného rasově a vyvoleného Jehovou jakožto neobyčejný lid, odlišný od ostatních (Pátá kniha Mojžíšova 7:1-6).

(Celý příspěvek…)

Bill White

Radikální tradicionalismus je doktrína okultní a iniciační náboženské školy, vytvořená na počátku a v polovině 20. století italským baronem Juliem Evolou. Protože je “okultní” , doktríny, jež učí jsou “skryté” (okultní znamená skryté).

(Celý příspěvek…)